CẤP LẠI VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

(Quyết định tốt nghiệp số 144/QĐ-ĐHCT, ngày 12/06/2013)

 

 

 

STT

 

 

MÃ SỐ SINH VIÊN

 

 

HỌ VÀ TÊN 

 

 

NGÀY SINH

 

 

SỐ HIỆU VĂN BẰNG

ĐÃ CẤP

 

 

SỐ VÀO SỔ VĂN BẰNG

ĐÃ CẤP

 

SỐ HIỆU VĂN BẰNG

ĐƯỢC CẤP LẠI

 

SỐ VÀO SỔ VĂN BẰNG

ĐƯỢC CẤP LẠI

NỘI DUNG

THAY ĐỔI

(Số vào sổ phần tiếng Anh)

 

 

QUYẾT ĐỊNH

THU HỒI VÀ CẤP LẠI BẰNG 

TRƯỚC ĐÂY

HIỆN NAY

1

1097290

Nguyễn Anh Khoa

05/09/1991

032471

5609/CQ.13

0007204

0001/CQ.19

/CQ.132

/CQ.13

20/QĐ-ĐHCT

05/01/2019

2

1090646

Vũ Phạm Ngọc Tuân

12/10/1991

140478

5812/CQ.13

0007205

0002/CQ.19

/CQ.132

/CQ.13

20/QĐ-ĐHCT

05/01/2019

3

1090703

Nguyễn Minh Tâm

1991

140505

5839/CQ.13

0009428

3580/CQ.19

/CQ.132

/CQ.13

673/QĐ-ĐHCT

14/03/2019

4

3920140

Trương Tân Phong

01/09/1970

B06707

  0027564   01607/2022/KSCQ.CTU

11/09/1970

01/09/1970

2164/QD-ĐHCT

22/06/2022

 

 

 

 

Phòng Đào Tạo, Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng trệt Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292 3831156 - 0292 3872728, Email: pdt@ctu.edu.vn